fbpx

Reklamacija i povraćaj robe

Reklamacija i povraćaj robe

Na proizvode kupljene na sajtu www.turizmoblog.com potrošač može da izjavi reklamaciju elektronskim putem preko e-mail adrese reklamacije@turizmoblog.com.

Uz izjavljenu reklamaciju, potrošač je dužan da dostavi dokaz o kupovini – račun i ukoliko je u mogućnosti dostavlja fotografije reklamiranog proizvoda.

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu nesaobraznosti, garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene, oštećenja pošiljke u transportu i sl. Kada potrošač izjavi reklamaciju putem e-mail-a, Nikola Stojković PR Nicollas Digital elektronskim putem potvrđuje potrošaču prijem reklamacije.

Nikola Stojković PR Nicollas Digital ima obavezu da na reklamaciju potrošača odgovori u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Odgovor na reklamaciju sadrži odluku da li prihvata reklamaciju i/ili obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije ukoliko je prihvata. Ukoliko je reklamacija potrošača prihvaćena, rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača, Nikola Stojković PR Nicollas Digital postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Nikola Stojković PR Nicollas Digital je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije se prekida kada potrošač primi odgovor Nikola Stojković PR Nicollas Digital na reklamaciju i nastavlja da teče kada Nikola Stojković PR Nicollas Digital primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor Nikola Stojković PR Nicollas Digital najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom Nikola Stojković PR Nicolas Digital za rešavanje reklamacije.

Ukoliko je potrebno da se reklamirani proizvod dostavi radi utvrđivanja osnovanosti reklamacije, smatra se da je reklamacija primljena i zakonski rokovi teku od trenutka kada roba, u vezi koje se reklamacija izjavljuje, stigne na adresu sa koje je isporučena.
Ukoliko Nikola Stojković PR Nicollas Digital iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije saglasnost potrošača, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

Potrošač gubi pravo na reklamaciju u slučaju neadekvatnog rukovanja robom i upotrebom robe.

Reklamacija narednog radnog dana od dana isporuke

Kada potrošač izjavi reklamaciju narednog radnog dana od dana isporuke i reklamacija sadrži žalbu potrošača da mu je isporučen proizvod oštećen tokom transporta, reklamacija se prosleđuje kurirskoj službi na izjašnjenje. Ukoliko se utvrdi odgovornost kurira za gubitak ili potpuno ili delimično oštećenje proizvoda, potrošač svoja prava ostvaruje u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama.

U zakonskom roku od 8 dana, Nikola Stojković PR Nicollas Digital, nakon komunikacije sa kurirskom službom, obaveštava potrošača o ishodu reklamacije odnosno odgovoru, i to:

1) ) Da je reklamacija prihvaćena, u potpunosti ili delimično, i koje konkretne predloge za rešavanje reklamacije je predložio Nikola Stojković PR Nicollas Digital:

  • zamena proizvoda;
  • raskid ugovora i povraćaj novca potrošaču u punom iznosu maloprodajne vrednosti proizvoda sa troškovima dostave;

Reklamacija se smatra rešenom ukoliko je potrošač prihvatio jedan od predloženih predloga za rešavanje reklamacije.

Ukoliko je reklamacija rešena:

  • raskidom ugovora i povraćajem novca potrošaču u punom iznosu maloprodajne vrednosti proizvoda sa troškovima dostave, vrši se povraćaj novca na karticu potrošača ili na tekući račun potrošača uz saglasnost potrošača;
  • zamenom proizvoda, potrošaču se vrši besplatna isporuka drugog proizvoda, a reklamirani proizvod šalje putem jedne od poslovnica Pošta Srbije;

2) Da je reklamacija odbijena- U tom slučaju potrošač snosi troškove povraćaja reklamiranog proizvoda nazad na njegovu adresu. Povraćaj proizvoda vrši Pošta Srbije. Rok u kojem potrošač može da se saglasi sa preuzimanjem reklamiranog proizvoda je 15 dana od dana prijema odgovora na reklamaciju. Nakon isteka navedenog roka, Nikola Stojković PR Nicollas Digital ne odgovara za reklamirani proizvod, niti ima obavezu čuvanja proizvoda. Nakon dva obraćanja potrošaču pisanim putem (e-mailom) od strane Korisničke podrške Nikola Stojković PR Nicollas Digital radi preuzimanja reklamiranog proizvoda, a na koja potrošač ne odgovori kako bi se saglasio sa preuzimanjem reklamiranog proizvoda, Nikola Stojković PR Nicollas Digital zadržava pravo da reklamaciju evidentira kao obrađenu i istu zatvori.

Ukoliko Nikola Stojković PR Nicollas Digital odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Reklamacija zbog nepotpune isporuke

Ukoliko potrošač ne dobije kompletnu porudžbinu za koju je izvršio plaćanje (npr. jedan proizvod nedostaje), potrošač ima pravo da zahteva povraćaj novca za taj proizvod, kao i troškove dostave. Takođe, potrošač može da zahteva da mu se naknadno dostavi nedostajući proizvod, i tada potrošač ne snosi troškove ponovne dostave.

Reklamacija zbog neisporuke

Ukoliko potrošaču ne bude isporučena pošiljka (npr. poručeni proizvod je izgubljen/oštećen u transportu), potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju i zahteva povraćaj novca za plaćeni proizvod i troškove dostave.

Reklamacija zbog dostave pogrešnog proizvoda

Ukoliko potrošaču bude isporučen pogrešan proizvod, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju i zahteva povraćaj novca i troška dostave. 

Pravo na predomišljanje i odustanak od kupovine

Pravo na odustanak od kupovine možeš pogledati na sledećoj stranici.

Neuspelo uručenje

Ukoliko potrošač odbije prijem pošiljke ili ne preuzme svoju pošiljku u ugovorenom roku (30 dana je rok koliko Pošta Srbije čuva pošiljku pri čemu se za prvih 5 dana ne zaračunavaju troškovi ležarine od strane Pošte Srbije), takve situacije predstavljaju neuspelo uručenje pošiljke potrošaču.

Neuspelo uručenje za posledicu ima povraćaj pošiljke na adresu pošiljaoca.

Refundacija sredstava

U slučaju refundacije sredstava potrošaču (po osnovu prihvaćene reklamacije, odustanka od kupovine, neuspelog uručenja itd.), povraćaj novca se isključivo vrši na rezidentni dinarski tekući račun potrošača otvoren u poslovnoj banci u Republici Srbiji, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Rešavanje sporova

Ugovorne strane saglasne su da se odredbe Opštih uslova i predugovornih informacija tumače na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist. Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja ugovornog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač može spor da reši u postupku vansudskog rešavanja spora, na način definisan tim Zakonom.

O autoru

Grk Korčula

Master turizmolog po zvanju, a po opredeljenju ljubitelj putovanja, dobrih trilera, zaljubljenih u Sloveniju i kofeinski zavisnik.

Ostali važni dokumenti

Follow me

0
    0
    Tvoja korpa
    Korpa je praznaVrati se u shop